201704211907199b8.jpg ムラサキケマン 2017 4 18 花序頂上 1 近所 林縁 8972